Suomi siiloista

Suomi siiloista – 23 haastattelua johtamisesta

Eri alojen päättäjien näkökulmasta yhteiskunnan siiloutuminen on todellinen ongelma. Tämä käy ilmi Milttonin raportista ”Suomi siiloista”, johon on haastateltu 23 politiikan, yritysmaailman, median ja työmarkkinoiden vaikuttajaa, pääministereistä päätoimittajiin. He tunnistavat joukon keskeisiä oireita ja syitä siihen, miksi Suomen kilpailukyky ja menestystekijät eivät muutu talouskasvuksi ja menestykseksi. Syitä löytyy niin yhteiskunnan rakenteista kuin toimintakulttuuristakin.

Raportin loppuosassa haastateltavat hahmottelevat sitä, miltä näyttää kevään vaalien ja käynnissä olevien poliittisten johtamisuudistusten jälkeinen Suomi sekä antavat suuntaviivoja yhteispelin ja johtamiskulttuurin parantamiseksi.

Lataa raportti tästä.

Kysely: Suomalaiset nihkeitä päättäjien uranvaihdoille politiikan ja liike-elämän välillä, asenteissa suuret erot ikäluokkien välillä

Avainhenkilöiden liikkuvuuteen yhteiskunnan eri sektoreiden välillä suhtaudutaan Suomessa edelleen varsin epäluuloisesti. Vahvimmin epäluuloa herättää siirtyminen politiikan ja yritysmaailman välillä. Sitä pitää haitallisena 29 % suomalaisista. Kysymys jakaa selvästi mielipiteitä, koska vastaajista 24 % piti tällaista liikkuvuutta myönteisenä ilmiönä. Tämä käy ilmi viestintätoimisto Milttonin maaliskuussa teettämästä kyselytutkimuksesta.

Asenteissa on selvä sukupolviero: 18-35-vuotiaista vain 19 % pitää politiikan ja yrityselämän välistä uraliikkuvuutta haitallisena ilmiönä, kun yli 55-vuotiaista 42 % pitää sitä haitallisena.

Ainoat uranvaihtopolut, joita pidetään voittopuolisesti hyödyllisinä ovat siirtymiset median ja yritysmaailman välillä. Neljännes vastaajista (25 %) piti tätä hyödyllisenä ilmiönä ja vain 17 % piti sitä haitallisena.

Perusteluina avainhenkilöiden liikkuvuuden haitallisuudelle vastaajat esittivät mm. huolia eturistiriidoista, tietojen väärinkäytöstä sekä suoranaisesta korruptioriskistä. Liikkuvuuden myönteisyyttä perusteltiin puolestaan mm. näkökulmien ja osaamisen laajentumisella sekä eri sektoreiden välisen yhteysverkoston ja yhteispelin vahvistumisella.

Teema tuntuu olevan suomalaisille suhteellisen vieras: noin puolet vastaajista suhtautui liikkuvuuteen neutraalisti tai ei osannut muodostaa asiasta mielipidettä.

Kyselyn toteutti Milttonille maaliskuussa 2015 tutkimuspalveluyritys Cint. Siihen vastasi tilastollisesti edustava joukko (1034 henkeä) 18–70-vuotiaita suomalaisia.